+48 606 306 344
11 sie 22
13 sie 22
 1. Strona główna
 2. Hotel
 3. Aktualności
 4. Szczegóły aktualności

REGULAMIN KONKURSU „NAJBARDZIEJ RODZINNE ZDJĘCIE Z LETNICH WAKACJI 2022 W ZALESIE MAZURY ACTIVE SPA”

24 czerwca 2022

§ 1. ORGANIZATORZY

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs („Konkurs”) przeprowadzony w Internecie na profilu Facebook – Zalesie Mazury Active SPA @zalesiemazury
 2. Organizatorem Konkursu „Najbardziej rodzinne zdjęcie z letnich wakacji 2022 w Zalesie Mazury Active SPA” (zwanego dalej „Konkursem”), rozgrywanego w dniach 25.06-11.09.2022 roku  jest Całoroczny Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Zalesie s.c , 11-010 Barczewo, Zalesie 12, właściciel  Zalesie Mazury Active SPA, zwany dalej „Organizator”.
 3. Sponsorem nagrody w Konkursie jest Zalesie Mazury Active Spa, 11-010 Barczewo, Zalesie 12.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Prowadzącego oraz najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez  członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, osoby pozostające w  stosunku przysposobienia, rodzeństwo, małżonków, konkubentów oraz rodziców małżonków lub konkubentów.

§ 2 ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs przeznaczony jest dla użytkowników portalu społecznościowego www.facebook.com
 2. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem fanpage’a Organizatora na stronie internetowej https://www.facebook.com/zalesiemazury
 3. Zadaniem uczestnika Konkursu jest przesłanie na adres marketing@zalesiemazury.pl jednego zdjęcia wykonanego podczas pobytu w ramach pakietu "Rodzinne Wakacje na Mazurach 2022" w ośrodku Zalesie Mazury Active SPA. Dopuszczalne jest przesłanie kolażu złożonego z kilku zdjęć. Rozdzielczość krószego boku nie powinna być mniejsza niż 1080px. 
 4. Raz w tygodniu wszystkie nadesłane zdjęcia Organizator opublikuje na stronie internetowej https://www.facebook.com/zalesiemazury w specjalnie do tego celu stworzonym albumie zatytułowanym „Rodzinne Wakacje 2022 w obiektywie naszych Gości – konkurs”
 5. Zdjęcia przyjmowane będą do dnia 10.09.2022r. a ostatni dzień publikacji zdjęć to 11.09.2022r.
 6. Aby zdjęcie mogło wziąć udział w Konkursie powinno być zgodne z tytułem Konkursu i muszą być zachowane wszystkie wymagania które regulamin przewiduje 
 7. Poprzez przesłanie zdjęcia uczestnik wyraża zgodę na wzięcie udziału w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie
 8. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletni  użytkownik portalu facebook
 9. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na opublikowanie imienia i nazwiska zwycięzcy na fanpage’u Organizatora na portalu społecznościowym facebook.com.

§ 3. WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW

 1. Wyniki (liczba reakcji) podsumowane będą w dniu 24.09.2022 
 2. Wygrywa zdjęcie które uzyska najwięcej reakcji (komentarze, reakcje, udostępnienia liczone łącznie)
 3. Organizator przewidział nagrodzenie trzech uczestników konkursu.
 4. Nagrodą jest weekendowy pobyt rodzinny (2 doby) w Apartamencie Family Lake View w Zalesie Mazury Active Spa (2os. dorosłe + 2 dzieci) z pełnym wyżywieniem i  wszystkimi atrakcjami oferowanymi przez pakiet Jesienne Wakacje z dziećmi na Mazurach https://www.zalesiemazury.pl/jesienne_wakacje_z_dziecmi_na_mazurach
 5. Ogłoszenie zwycięców nastapi w dniu 24.09.2022r na fanpage’u Organizatora na Facebooku

§ 4. ODBIÓR NAGRODY I TERMIN JEJ WYKORZYSTANIA

 1. Nagroda wymieniona w § 3 pkt. 4 zostanie przekazana pocztą w formie vouchera upoważniającego do jej odebrania
 2. Termin wykorzystania nagrody jest do uzgodnienia  z Organizatorem, nie może jednak przekraczać terminu 18 grudzień 2022 roku  ani odbywać się w czasie tzw. Wysokiego Sezonu tj. (Długie Weekendy, Święta)
 3. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę. Do  odbioru nagrody upoważniony jest tylko zwycięzca, nie ma możliwości przekazania prawa odbioru nagrody na osoby trzecie. Natomiast nagroda może  zostać przekazana przez zwycięzcę osobie trzeciej po uzgodnieniu z  Organizatorem.

& 5. REKLAMACJE

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu powinny być zgłaszane mailowo na adres Organizatora: marketing@zalesiemazury.pl w terminie 14 dni od zdarzenia, którego dotyczy reklamacja.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres mailowy, adres do korespondencji (do doręczania listów), jak również dokładny opis i powód reklamacji. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego wezwania.
 3. Reklamacje przesłane po upływie odpowiedniego terminu określonego w §7 pkt 1. nie będą rozpatrywane.
 4. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 5. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.
 6. Komisja Konkursowa będzie rozpatrywać reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.
 7. Decyzja Komisji Konkursowej w sprawie reklamacji jest ostateczna, o sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony informacją e-mail przesłaną na adres e-mail, z którego została zgłoszona reklamacja.

& 6. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu w zakresie: dane profilu Facebook Uczestników, adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres Zwycięzcy, jest Organizator Całoroczny Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Zalesie s.c., Zalesie 12, 11-010 Barczewo, NIP 739-361-73-78. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu oraz przekazania Zwycięzcy Nagrody a także w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu wzięcia udziału w Konkursie a także w celu odebrania Nagrody lub rozpatrzenia reklamacji. W przypadku ich niepodania nie jest możliwe wzięcie udziału w Konkursie, rozpatrzenie reklamacji a w przypadku wygrania Konkursu – otrzymanie Nagrody.
 3. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w ww. zakresie. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Zgoda Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych może być w każdej chwili cofnięta. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody Uczestnika przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody może zostać przesłane e-mailem na adres: rodo@zalesiemazury.pl Cofnięcie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją Uczestnika z Konkursu.
 5. Przetwarzanie danych w zakresie reklamacji, o której mowa w &7 Regulaminu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, którym jest rozpatrzenie złożonej reklamacji (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
 6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika lub do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
 7. Uczestnikowi przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w zakresie, w jakim będzie to technicznie możliwe.
 8. Uczestnikowi przysługuje skarga do właściwego organu nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Wszelkie wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Organizatora wyjaśnimy pod adresem e-mail: rodo@zalesiemazury.pl

& 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.06.2022 r. roku i obowiązuje do odwołania.
 2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej https://www.zalesiemazury.pl
 3. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu.
 4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie i organizację Konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika w stosunku, do którego powziął on uzasadnione podejrzenie, iż działa on w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w niniejszym Regulaminie, sprzeczny z regulaminem Facebooka albo w sposób sprzeczny z prawem.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter.

oglądają teraz tę stronę.

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Całoroczny Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Zalesie s.c., Zalesie 12, 11-010, Barczewo Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane