+48 606 306 344
11 sie 22
13 sie 22
 1. Strona główna
 2. Hotel
 3. Aktualności
 4. Szczegóły aktualności

Regulamin Konkursu „Rodzinny Weekend na czterech kółkach”

27 maja 2022

Regulamin Konkursu „Rodzinny Weekend na czterech kółkach”

&1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs („Konkurs”) przeprowadzony w Internecie na profilu Facebook – Zalesie Mazury Active SPA @zalesiemazury
 2. Organizatorem konkursu („Organizator”) jest Całoroczny Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Zalesie s.c., Zalesie 12, 11-010 Barczewo, NIP 739-361-73-78
 3. Miejscem prowadzenia konkursu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik („Uczestnik”) oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.
 5. Po zakończeniu konkursu wyłoniony zostanie jeden Zwycięzca („Zwycięzca”).
 6. Zwycięzca zostanie wybrany przez Komisję Konkursową Organizatora („Komisja”).

 

& 2 UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła 25 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz która spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu.
 2. Uczestnikami nie mogą być pracownicy oraz zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych współpracownicy Organizatora oraz inne podmioty, którym powierzono prace w związku z opracowaniem lub organizacją Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (małżonkowie, rodzice, rodzeństwo, dzieci).
 3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konkursu niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie Zadań Konkursowych w imieniu osób trzecich lub wysyłanie Zadań Konkursowych za pośrednictwem kont fikcyjnych.

 

& 3 TERMINY I ZASADY KONKURSU

 

 1. Konkurs trwa w okresie od dnia 28.05.2022r. od momentu publikacji posta konkursowego na profilu Facebook https://www.facebook.com/zalesiemazury do 3.06.2022r. do godziny 21:00
 2. Zadanie Uczestników polega na:
  1. opublikowaniu komentarza pod postem konkursowym wraz ze zrzutem ekranu zawierającego interaktywną mapkę Zalesie Mazury Active SPA dostępną na stronie https://www.zalesiemazury.pl/mapa-kompleksu
  2. zrzut ekranu powinien zawierać w/w mapkę ze wskazaniem lokalizacji czterech budynków (w tym trzech oddanych do użytkowania a jednego w budowie) których na mapce brakuje.
  3. Treść komentarza oprócz w/w zrzutu ekranu powinna zawierać nazwy wskazanych budynków oraz opis ich przeznaczenia podany w atrakcyjny i kreatywny sposób.
 3. Z Konkursu wykluczone będą Zadania konkursowe:
  1. zawierające treści niezgodne z zasadami konkursu
  2. zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące przemoc;
  3. zawierające treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym;
  4. zawierające treści niezgodne z prawem;
  5. zawierające treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem;
  6. naruszające prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, wizerunek;
  7. naruszające dobre obyczaje;
  8. nie spełniające innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie lub w inny sposób naruszają jego postanowienia;
  9. zawierające dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe,itp.;

 

& 4. PRAWA AUTORSKIE

 

 1. W przypadku gdy przesłana przez Uczestnika odpowiedź będzie stanowić utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 9 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191) poprzez umieszczenie jej pod ww. postem Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na wykorzystanie tego utworu bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  2. w zakresie rozpowszechniania utworu, jego publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. poprzez publikację na łamach prasy, udostępnianie w Internecie, np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii.
  3. oznaczanie lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych, zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek i adaptacji utworów.
  4. prawo do rozporządzania opracowaniami, przeróbkami i adaptacjami utworów oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.

 

& 5 ZWYCIĘZCY I NAGRODY

 1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową.
 2. W dniu 6.06.2022 roku Komisja Konkursowa dokona oceny prawidłowo zgłoszonych Zadań Konkursowych, w celu wyłonienia Zwycięzcy. Pod uwagę będą brane:
  1. prawidłowe wskazanie brakujących na mapce budynków
  2. prawidłowość, inwencja twórcza i oryginalność opisu przeznaczenia brakujących na mapce budynków
 3. Zwycięzca otrzyma Nagrodę: bezpłatne użyczenie kampera na okres 3 doby w dowolny weekend w średnim sezonie 2022 roku (czerwiec, wrzesień, październik).
 4. Organizator przewidział w Konkursie jedną Nagrodę.
 5. Do odebrania nagrody konieczne będzie podpisanie umowy najmu kampera zawierającej m.in. oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem najmu wraz akceptacją  jego warunków (regulamin dostępny  jest na stronie https://www.zalesiemazury.pl/rodzinne-kampery/cennik-wynajmu-kamperow )
 6. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się, przed odebraniem Nagrody, przekazać Organizatorowi Konkursu droga mailową na adres: marketing@zalesiemazury.pl  kompletne i prawidłowe dane (wskazane w & 6 Konkursu) niezbędne do przygotowania umowy najmu.
 7. W przypadku, jeśli Zwycięzca nie potwierdzi swojej tożsamości i nie poda danych do umowy najmu  w terminie do 14 dni od ogłoszenia informacji o wygranej, Organizator ma prawo do wykluczenia go z Konkursu.
 8. Wygrana nie może zostać przekazana osobom trzecim.
 9. Zwycięzca, który nabył prawo do Nagrody nie posiada prawa do żądania zamiany Nagrody na inną, jak również Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
 10. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 7.06.2022 roku poprzez ich ogłoszenie na profilu Facebook  https://www.facebook.com/zalesiemazury
 11. Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności z powodu podania nieaktualnego adresu korespondencyjnego. W takim przypadku Nagroda przepada.
 12. Dodatkowo, w celu zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród rzeczowych, Organizator przyzna Zwycięzcy dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody, którą Organizator, działając jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, pobierze i wpłaci w imieniu Zwycięzcy na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego (art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

 

& 6 DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu w zakresie: dane profilu Facebook Uczestników, adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres Zwycięzcy, jest Organizator Całoroczny Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Zalesie s.c., Zalesie 12, 11-010 Barczewo, NIP 739-361-73-78. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu oraz przekazania Zwycięzcy Nagrody a także w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu wzięcia udziału w Konkursie a także w celu odebrania Nagrody lub rozpatrzenia reklamacji. W przypadku ich niepodania nie jest możliwe wzięcie udziału w Konkursie, rozpatrzenie reklamacji a w przypadku wygrania Konkursu – otrzymanie Nagrody.
 3. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w ww. zakresie. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Zgoda Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych może być w każdej chwili cofnięta. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody Uczestnika przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody może zostać przesłane e-mailem na adres: rodo@zalesiemazury.pl Cofnięcie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją Uczestnika z Konkursu.
 5. Przetwarzanie danych w zakresie reklamacji, o której mowa w &7 Regulaminu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, którym jest rozpatrzenie złożonej reklamacji (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
 6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika lub do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
 7. Uczestnikowi przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w zakresie, w jakim będzie to technicznie możliwe.
 8. Uczestnikowi przysługuje skarga do właściwego organu nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Wszelkie wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Organizatora wyjaśnimy pod adresem e-mail: rodo@zalesiemazury.pl

 

&7 REKLAMACJE

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu powinny być zgłaszane mailowo na adres Organizatora: marketing@zalesiemazury.pl w terminie 14 dni od zdarzenia, którego dotyczy reklamacja.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres mailowy, adres do korespondencji (do doręczania listów), jak również dokładny opis i powód reklamacji. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego wezwania.
 3. Reklamacje przesłane po upływie odpowiedniego terminu określonego w §7 pkt 1. nie będą rozpatrywane.
 4. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 5. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.
 6. Komisja Konkursowa będzie rozpatrywać reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.
 7. Decyzja Komisji Konkursowej w sprawie reklamacji jest ostateczna, o sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony informacją e-mail przesłaną na adres e-mail, z którego została zgłoszona reklamacja.

 

& 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.05.2022 r. roku i obowiązuje do odwołania.
 2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej https://www.zalesiemazury.pl
 3. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu.
 4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie i organizację Konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika w stosunku, do którego powziął on uzasadnione podejrzenie, iż działa on w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w niniejszym Regulaminie, sprzeczny z regulaminem Facebooka albo w sposób sprzeczny z prawem.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter.

oglądają teraz tę stronę.

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Całoroczny Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Zalesie s.c., Zalesie 12, 11-010, Barczewo Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane